Teatr Miejski w Lesznie poszukuje osoby na stanowisko: Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

I. Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2 letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego,
 • wykształcenie średnie tzn. osoba która ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości, w tym 5 letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego,
 • znajomość obsługi komputera (program księgowy, finansowo – płacowy)
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących instytucji kultury oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe

 • predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, do organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej,
 • gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywność i wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i lojalność,

III. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopię dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • informacje kandydata o dodatkowych posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.

IV.  Sposób, miejsce i termin składania dokumentów

 • Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Nabór na stanowisko głównego księgowego”, należy złożyć w siedzibie Teatru Miejskiego w Lesznie przy ul. Narutowicza 69, 64-100 Leszno w dziale księgowości (pokój 114),
 • w godzinach od 9.00 do 15.00 do dnia 6 marca 2018 r.

V. Inne informacje

 • Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.
 • Możliwość zatrudnienia od 1 maja 2018 r.